สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค-3
รูปพี่ณัฏฐ์ final
previous arrow
next arrow

ผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติภาค 3

-66----16661-scaled
149602030_857236728172782_1139908664873677556_o
232708242_961020874461033_791980773196512283_n
ความก้าวหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำ2_
651212-5
Picture
previous arrow
next arrow
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานการณ์น้ำ

WS_20230523
Datanews_2023-05-23
Chi_Datanews_2023-5-23
23566
previous arrow
next arrow

ดาวน์โหลด สถานการณ์น้ำรายวัน

สถานการณ์น้ำประเทศไทยประกาศสำคัญ สทนช.3

🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
คำสั่ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลการทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 48/2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชี อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 44/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 41/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565
เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชี – มูล อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 39/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง อ่านคลิกที่นี่
ประกาศ สทนช. เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมาย แผนแม่บทบริหารทรัพยากรน้ำ 20 ปี อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 37/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2565 อ่านคลิกที่นี่
ประกาศ สทนช.3 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการลุ่มน้ำชี อ่านคลิกที่นี่
ประกาศ สทนช.3 เรื่อง รายชื่อผู้บริหาร อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในคณะกรรมการลุ่มน้ำชี คณะกรรมการลุ่มน้ำมูล และคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านคลิกที่นี่
ประกาศ สทนช.3 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ในคณะกรรมการลุ่มน้ำชี อ่านคลิกที่นี่
ประกาศ สทนช.3 เรื่อง รายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง
ในคณะกรรมลุ่มน้ำชี (จังหวัดกาฬสินธ์ุ) อ่านคลิกที่นี่
ประกาศ สทนช.3 เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ จำนวน 82 ต้น ครั้งที่ 2 อ่านคลิกที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์

สทนช.3 ร่วมกับกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ลงพื้นที่ติดตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

สทนช.3 บริจาคเงินให้แก่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมกับ สทนช.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ขอนแก่น

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมกับ สทนช.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ จังหวัดอุดรธานี

สทนช.3 ร่วมประชุมการเขียนแผนงานด้านบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนข้อมูลลุ่มน้ำ สทนช.3