ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ในคณะกรรมการลุ่มน้ำชี

2.ประกาศ-สทนช.3-แก้ไขรายชื่อ-ผู้แทน-อชน.-ไม่ม

ดาวน์โหลดประกาศ