พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง รอบเดือน เมษายน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น