คาดการณ์อุทกภัย/คาดการณ์ฝน จังหวัดมหาสารคาม

คาดการณ์อุทกภัย

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2565

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

คาดการณ์ฝน

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2565

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565