พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 จังหวัดสกลนคร

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 จังหวัดสกลนคร

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 จังหวัดสกลนคร

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566