พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

เดือน เมษายน พ.ศ.2566

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566