พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565

เดือน เมษายน พ.ศ.2566

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566