ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สทนช.3

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานเอกสารประกอบ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเอกสารประกอบ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gilft Policy)เอกสารประกอบ
การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เอกสารประกอบ
ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)เอกสารประกอบ
ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนเอกสารประกอบ
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้เอกสารประกอบ
กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเพเนินองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือนอยู่ระหว่างดำเนินการ