พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฎาคม 2566

เดือน สิงหาคม 2566

เดือน กันยายน 2566

เดือน ตุลาคม 2566