พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม 2566

เดือน กันยายน 2566

เดือน ตุลาคม 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566

เดือน ธันวาคม 2566

เดือน มกราคม 2567

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน สิงหาคมคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เดือน กันยายน พ.ศ.2566

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เดือน มกราคม พ.ศ.2567

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตจากดาวเทียม รายจังหวัด

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด