พื้นที่คาดการณ์ฝนรายเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เดือน กันยายน พ.ศ.2565

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2565

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เดือน กันยายน พ.ศ.2565

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2565

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด

สรุปภาพรวมสถานการณ์ ฤดูแล้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร