ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดเลย

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดหนองบัวลำภู