สทนช.3 ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและการดำเนินการ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในพื้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3- การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์อุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์อุทกภัย ณ จังหวัดขอนแก่น