เกี่ยวกับ สทนช.3


  ความเป็นมาของ สทนช.3  

         วันที่ 25 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช. 46/2560  ตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  องค์กรกลางด้านน้ำ  1 ใน 3 เสาหลัก สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 37 ให้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคขึ้นในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ำ โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการลุ่มน้ำ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษาการฟื้นฟู
  และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ
  การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำในเขตลุ่มน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท
  การใช้ การพัฒนา 
  การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ
 4. ส่งเสริมและติดตามการใช้น้ำประเภทที่สองในเขตลุ่มน้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อไงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มน้ำ
 5. เสนอมาตรการป้องกันการขัดแย้งและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำมอบหมาย

สทนช.3 แบ่งออกเป็น 1 ส่วน และ 5 กลุ่มงาน ดังนี้


  ส่วนอำนวยการ 

 1. ดําเนินการบริหารจัดการงานสารบรรณของสํานักงาน ทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค
 2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค
 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี แผนงาน งบประมาณ และการพัสดุของสํานักงานทรัพยากรน้ํา แห่งชาติภาค
 4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี และติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการต้นทุน ผลผลิต การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ภาค
 5. ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค
 6. ดําเนินงานด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค
 7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน ทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มนโยบายและแผนลุ่มน้ำ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนแม่บท การใช้ การพัฒนา การพื้นฟูและการอนุรักษ์ การบํารุงรักษาทรัพยากรน้ํา ในเขตลุ่มน้ํา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความเหมาะสมทางวิศวกรรม ของแผนงานและโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในเขต ลุ่มน้ํา
 3. ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และระเบียบ เพื่อจัดทํากรอบแนวทางการจัดลําดับความสําคัญและ กลั่นกรองแผนงานและโครงการ รวมทั้งแผนงบประมาณ ในการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ในเขตลุ่มน้ํา
 4. สนับสนุน เสนอแนะ ประสานและบูรณาการหน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ํา เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท และจัดทําแผนปฏิบัติการ
 5. วิเคราะห์ และกลั่นกรอง แผนงาน และโครงการ เสนอ คณะกรรมการลุ่มน้ํา และรวบรวม สรุปความเห็นของ คณะกรรมการลุ่มน้ําเสนอต่อ กนช.
 6. ติดตามและประเมินผล แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ํา
 7. ให้คําปรึกษา และจัดทําความเห็น เพื่อการปรับปรุงแผนแม่บท ในเขตลุ่มน้ําให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มวิชาการและบริหารจัดการน้ำ

 1. บริหารจัดการ ประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรน้ํา เพื่อการคาดการณ์ การวางแผน การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ํา2.
 2. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพอากาศ สถานการณ์น้ํา เพื่อการคาดการณ์ ติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน ฤดูฝนและฤดูแล้ง การป้องกัน รวมทั้งการให้ข้อมูลและแจ้ง สถานการณ์น้ําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้ํา
 3. ติดตาม วิเคราะห์ สภาวะอากาศ และสถานการณ์น้ํา เพื่อสนับสนุนข้อมูล แก่คณะกรรมการลุ่มน้ํา ในการพิจารณากําหนดเขตพื้นที่ภาวะน้ําแล้ง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการลุ่มน้ําในการกําหนดปริมาณการใช้น้ํา การจัดสรร น้ํา การจัดลําดับความสําคัญและการอนุญาตและเพิกถอน ใบอนุญาตการใช้น้ําประเภทที่ สอง ในเขตลุ่มน้ํา
 5. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง สนับสนุนข้อมูล ในการจัดทําแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะน้ําแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ํา ท่วมในเขตลุ่มน้ํา ของคณะกรรมการลุ่มน้ําเพื่อเสนอ กนช.
 6. ตรวจสอบ ติดตามและกํากับดูแลการขออนุญาตใช้น้ําประเภทที่ สอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 7. ศึกษา วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูล แก่คณะกรรมการลุ่มน้ํา เกี่ยวกับการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําต่อ กนช.
 8. ประสานหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อบูรณาการข้อมูลสนับสนุนการ ดําเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตส่วนหน้า ใน การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ําในเขตลุ่มน้ํา
 9. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา ในเขตลุ่มน้ํา ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
 10. ประสานหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เพื่อจัดทําทะเบียนแหล่งน้ําและทางน้ํา
 11. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติภาค
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำ โขงตะวันออกเฉียงเหนือ , ชี , มูล

 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ําคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่คณะกรรมการลุ่มน้ําแต่งตั้ง
 2. ติดต่อ ประสาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของหน่วยงานเพื่อกําหนดวาระและ จัดทําบันทึกการประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ํา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
 3. กํากับ ดูแล การบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ํา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
 4. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ํา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน และสรุปรายงานผลการ ดําเนินงานต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา แห่งชาติ
 5. ดําเนินการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ของคณะกรรมการลุ่มน้ํา คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน องค์กรผู้ใช้น้ํา รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการบริหาร จัดการน้ําของคณะกรรมการลุ่มน้ํา
 6. สนับสนุนประสานหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําและรวบรวมบัญชี องค์กรผู้ใช้น้ํา เสนอสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
 7. เสนอมาตรการป้องกันการขัดแย้งและแนวทางการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ําในเขตลุ่มน้ํา ต่อคณะกรรมการลุ่ม น้ํา
 8. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ําในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรน้ําและการควบคุมมลพิษทางน้ําในเขต ลุ่มน้ํา
 9. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ํา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ําและผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย