พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564

Shape File พื้นที่ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 * ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564

Shape File พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาตามพื้นที่ 22 ลุ่มน้ำหลัก  * ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 กันยายน 2564