กฎ / ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง

#ชื่อเอกสาร
1ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำประเภทที่หนึ่งและการจัดส่งข้อมูลต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564
2ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของประเทศ พ.ศ. 2564
3กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
4ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่เขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๔
5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔
6กฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔
7กฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔
8กฎกระทรวงกำหนดค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งต้องเฉลี่ยน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่เขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๔
9สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอแก้คำผิดประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทกิจกรรม จำนวนหรือสัดส่วนการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564
10ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทกิจกรรม จำนวนหรือสัดส่วนการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564
11ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564
12ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
13กฎกระทรวงการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิอันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๔
14ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
15ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
16ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วม และการจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔
17ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยและการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
18ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
19ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
20ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และลำดับความสำคัญของการใช้น้ำสำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๔
21กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
22กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
23กฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
24ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑