วันที่ 29 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ได้มอบหมายให้นายเกริกเกียริ กุมารสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.ภาค 3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำมูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2654 ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราขสีมา

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.ภาค 3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำมูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2654 ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองคาย ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชี จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำมูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมพรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี