สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3- การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์อุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์อุทกภัย ณ จังหวัดขอนแก่น

สทนช.3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี