สทนช.3 ร่วมกับกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ลงพื้นที่ติดตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมกับ สทนช.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ขอนแก่น

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมกับ สทนช.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ จังหวัดอุดรธานี

สทนช.3 ร่วมประชุมการเขียนแผนงานด้านบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

สทนช.3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำชี

สทนช.3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลึุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

สทนช.3 ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและการดำเนินการ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

สทนช.3 ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและการดำเนินการ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในพื้นที่ อ.บ้านฝางและ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สทนช.3 ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและการดำเนินการ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในพื้นที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี