สทนช.3 ร่วมประชุมการเขียนแผนงานด้านบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

Leave a Comment