องค์กรผู้ใช้น้ำ

บทบาทองค์กรผู้ใช้น้ำ
องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
องค์กรผู้ใช้น้ำจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
องค์กรผู้ใช้น้ำคือใคร ขอจดทะเบียนได้
รู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ

วิธีการลงทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
องค์กรผู้ใช้น้ำ.สร้างการมีส่วนร่วมบริหาร

เอกสารที่เกียวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้ำ

1.แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

2.แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้

3.คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กร

4.คำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

5.ใบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ

กฎกระทรวง 3 ฉบับ

กฎกระทรวงงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564

คู่มือจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ที่ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประกาศแบบฟอร์มองค์กรผู้ใช้น้ำ

พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

Poster องค์กรผู้ใช้น้ำ (A3 29.7×42 cm) 17.02 น