โครงการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#เอกสาร
1รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำภาพรวมทั้งประเทศ
2โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ 
3โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย 
5โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ
6โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
7โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
8โครงการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคิดค่าใช้น้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรอง