วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Leave a Comment